Tờ trình xin giấy phép TTNN

Tên công ty  Số: 01/20…/….. – ……. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc             Hà Nội, ngày …. tháng….. năm 20.. TỜ TRÌNH XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HOẠT ĐỘNGTRUNG TÂM NGOẠI NGỮ  Kính gửi:

Continue reading