Tờ trình xin giấy phép TTNN

Tên công ty

 Số: 01/20…/….. – …….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

      Hà Nội, ngày …. tháng….. năm 20..

TỜ TRÌNH

XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HOẠT ĐỘNGTRUNG TÂM NGOẠI NGỮ 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội   

Tôi tên là: NGUYỄN THỊ B

Sinh ngày: …………………………

CCCD số: 0…………………………        Ngày cấp: …………………………    

Nơi cấp: ……………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………

Chức vụ: Giám đốc

Tên tổ chức: TÊN TRUNG TÂM

Sau khi nghiên cứu Nghị định 46/2017/NĐ-CP của Chính Phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học (Ban hành kèm theo Thông tư số: 21/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) quy định điều kiện để được thành lập trung tâm ngoại ngữ tin học; Quyết định số 30/2008/QĐ-SGDĐT ngày 06/6/2008 ban hành quy định về đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ tin học theo chương trình GDTX. Chúng tôi đề nghị xin được cấp phép hoạt động Trung tâm ngoại ngữ với những nội dung sau:

Tên trung tâm ngoại ngữ bằng tiếng Việt: ………………………………………………………………………………

Tên trung tâm ngoại ngữ bằng tiếng Anh: ………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………………

Giám đốc trung tâm: …………………………

Môn dạy: Tiếng Anh

Nội dung đăng ký hoạt động:

STT

Tên chuyên ngành

Thời gian đào tạo

Lưu lượng học viên

01

Khóa học tiếng anh mầm non, trẻ em

30 buổi tương đương

3 – 4 tháng

8-10 người/lớp

03

Khóa học tiếng anh sơ cấp – cấp độ 1

30 buổi tương đương

3 – 4 tháng

8-10 người/lớp

04

Khóa học tiếng anh sơ cấp – cấp độ 2

30 buổi tương đương

3 – 4 tháng

8-10 người/lớp

05

Khóa học tiếng anh trung cấp – cấp độ 1

30 buổi tương đương

3 – 4 tháng

8-10 người/lớp

06

Khóa học tiếng anh trung cấp – cấp độ 2

30 buổi tương đương

3 – 4 tháng

8-10 người/lớp

Trung tâm thuộc sự quản lý của ………………………………………………………………………………

Giám đốc: NGUYỄN THỊ B

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: …………………………đăng ký lần đầu ngày 21 tháng 05 năm 2019.   

Nơi cấp: Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Địa chỉ trụ sở: ………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại liên lạc: …………………………

Tôi xin gửi kèm tài liệu thành lập và các hồ sơ liên quan.

Tôi xin cam kết và chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và chính xác trong hồ sơ; nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của ngành Giáo dục – Đào tạo và pháp luật nước nhà./.

Nơi nhận:

– Như trên;              

– Lưu vp;         

Giám đốc trung tâm

NGUYỄN KIM B

Người đại diện theo pháp luật của công ty

Giám đốc

NGUYỄN THỊ B

Khách hàng có nhu cầu thành lập trung tâm ngoại ngữ, du học có thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp đến Oceanlaw theo hotline 0904 445 449 để được tư vấn tốt nhất. Chúng tôi có kinh nghiệm 12 năm trong lĩnh vực mở trung tâm ngoại ngữ trong thời gian nhanh nhất, chi phí thấp nhất cho khách hàng.

Website tham khảo: http://oceanlaw.vn